ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
   เวลา 08:50:52 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยท่านสามารถสแกน QR Code หรือช่องทาง https://healthy.kku.ac.th

 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-862565085406-healthy-kku-65.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]