ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
   เวลา 07:43:27 น.
   หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-2362565074344-2687-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]