ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
   เวลา 03:00:48 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญชวน อาจารย์ และนักวิจัย ผู้มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ข้อความ 👋👋ขอเชิญชวน อาจารย์ และนักวิจัย ผู้มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2566 (เปิดรับตลอดปีงบประมาณ)
ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครทุน ตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 (เปิดรับสมัครตลอดปีงบประมาณ)
ผู้สนใจยื่นขอรับทุนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 ผู้สนใจสมัครรับทุน แจ้งความประสงค์และนัดหมายนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการฯ ต่อคณะกรรมการฯ ไปยัง คุณเบญจพร โคกแปะ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีเมล banjko@kku.ac.th โทรศัพท์ภายใน 50449 โทรศัพท์มือถือ 099-4691511 ภายใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
2 เมื่อกรอบแนวคิดโครงการฯ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วให้หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย ไปยัง ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://innoprise.kku.ac.th/research
4. ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติทุน ตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ https://innoprise.kku.ac.th/research
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณเบญจพร โคกแปะ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เบอร์ ภายใน 50449 โทรศัพท์มือถือ 099-4691511 E-Mail banjko@kku.ac.th
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-5112565030124-let.ประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566.pdf 
108067-n-5112565030124-2593.2565 ประกาศรับสมัครทุนนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566.pdf 
108067-n-5112565030124-แบบฟอร์ม_ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ_นักวิจัย.docx 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]