ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
   เวลา 07:19:01 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Expo & Symposium 2023
   ข้อความ 💥ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Expo & Symposium 2023
📌ภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
การวิจัยด้านการศึกษา
การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น
👉ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ข้อมูลเล่ม Proceedings ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอสิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Expo & Symposuum)
📞สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 025612445 ต่อ 515 โทรสาร 025790109
E-mail: symposium@nrct.go.th
ผู้ประสานงาน : น.ส.นิรินทร เกี่่ยวม่าน
น.ส.อภิญญา พิมพ์สำราญ
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-1332566071828-Thailand Research Expo2023.jpg 
108067-n-1332566071828-i0301.4.3.2-105-3-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้.pdf 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]