ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
   เวลา 02:13:06 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเผยแพร่
   ข้อความ ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเผยแพร่


ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน

· พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
· เป็นผู้แต่ง หรือเรียบเรียง หรือผู้แปลโดยตรง และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นคนแรก (First author)
· ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ หรือถูกขอตัวไปช่วยราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
· เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการส่งผลงานตำราหรือหนังสือให้มหาวิทยาลัยในโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา


สมัครรับทุน ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

· ตำราหรือหนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง

o ต้นฉบับตำราหรือหนังสือมีส่วนเนื้อหาสาระ อย่างน้อย 5 บท และมีจำนวนหน้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 หน้า กระดาษขนาด A4 single space (หากมีความยาวน้อยกว่า 80 หน้า จะต้องเสนอเหตุผลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

o ตำราหรือหนังสือที่มีภาพประกอบ ต้องเป็นภาพสีทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นภาพขาวดำ ซึ่งต้องอธิบายเหตุผลประกอบ และต้องมีต้นฉบับของภาพประกอบที่พร้อมสำหรับจัดทำตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ภาพประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

o ตำราหรือหนังสือต้องมีวีดิโอสรุปหรือบรรยายเนื้อหา อย่างน้อย บทละ 1 ตอน (Episode) รวมทั้งเล่มไม่น้อยกว่า 10 ตอน (Episode) โดยในการยื่นเสนอขอทุน หากผู้ขอรับทุนยังจัดทำวิดีโอไม่แล้วเสร็จ สามารถจัดทำเป็นบทบรรยาย (Script) หรือแนวคิด (Concept) ในการจัดทำวิดีโอบรรยาย ประกอบการยื่นขอรับทุน
· ส่งผลงาน จำนวน 3 ชุด ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ พร้อมแจ้งการส่งผลงานที่ https://kku.world/fund-textbookรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการคัดเลือกทุน และการส่งผลงาน ทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวนิดา สุขโข หมายเลขโทรศัพท์ 043-202899 ภายใน 42509 หรือ
email: ltic.edu@kku.ac.th หรือ swanida@kku.ac.th
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-1252566021451-ประชาสัมพันธ์ เปิดรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์.png 
108067-n-1252566021451-ประกาศ คกก (ฉบับที่ 1.2566) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการคัดเลือกฯ.pdf 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]