ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
   เวลา 07:05:49 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ เกีร่ยวกับการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ
   ข้อความ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2566 เรื่องการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดตามหนังสือและประกาศที่แนบ
 
  
 

   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-2472566071018-scan_dartho_2023-07-24-09-57-55_1.jpeg 
107846-n-2472566071018-scan_dartho_2023-07-24-09-57-55_2.jpeg 
107846-n-2472566071018-scan_dartho_2023-07-24-09-57-55_3.jpeg 
107846-n-2472566071018-scan_dartho_2023-07-24-09-57-55_4.jpeg 
107846-n-2472566071018-scan_dartho_2023-07-24-09-57-55_5.jpeg 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]