ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
   เวลา 07:25:11 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
   ข้อความ ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำงวดที่ 2/2566 ในเดือนกันยายน 2566 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) ตามประเภทของเงินกองทุน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-1182566080013-P-Tun66.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]