ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
   เวลา 01:42:19 น.
   หัวข้อข่าว แจ้งการใช้ระบบเดินทืางไปปฏิบัติงา ณ ต่างประเทศ (Digital Process Automation Business Travel)
   ข้อความ ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพัฒนาและจัดทำระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ( (Digital Process Automation Business Travel) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง่านและอำนวยความสะดวกในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบีติงาน ณ ต่้างประเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระเบียบ มข. ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 และประกาศ (ฉบับที่ 2594/2563) นั้น กองทรัพย่ากรบุคคล แจ้งขอเปิดใช้ระบบเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (Digital Process Automation Business Travel) ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-1682566014741-HR-แจ้งการใช้ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน_ณ_ต่างประเทศ.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]