ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
   เวลา 03:13:29 น.
   หัวข้อข่าว การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2567
   ข้อความ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญาฃญาเอกในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ มหวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 2782, 2794/2566 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://hr.kku.ac.th งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อมูนพัฒนาอาจารย์
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-4122566032134-LT-Hr-2567.pdf 
107846-n-4122566032134-PG_2782-66.pdf 
107846-n-4122566032134-PG_T-2794-66.pdf 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]