ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
   เวลา 04:00:53 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพั้นธ์ โครงการและส่้งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
   ข้อความ ด้วยกองทรัยพากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26-27 ณ ห้องประชุท 2201 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://kku.world/promote2 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามเอกสารที่แนบนี้
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-4122566040533-Hr-Pr26-27-12-66.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]