ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
   เวลา 03:18:18 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2567
   ข้อความ มหาวิทยาลัยขแนก่น กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำงวดที่ 1/2567 ในเดือนมีนาคม 2567 ให้กับบุคลากร สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศ และพนักงาน หน่วยงานในกำกับ) ตามประเภทของเงินกองทุน ยื่นแบบคำขอใช้เงินกองทุนฯ โดยให้ผ่าน ความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-922567032200-P-Tun67.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]