ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
   เวลา 05:48:00 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Education)
   ข้อความ 📢💥💥คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Education) หัวข้อ : ความก้าวหน้าของคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Advancing Quality Education for Sustainable Development) ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
👉ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งผลงานการวิจัย อย่างน้อย 2 บทความ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
🎯หัวข้อผลงานวิจัยที่เปิดรับ ได้แก่ 1) หลักสูตรและการสอน 2) การบริหารการศึกษา 3) การจัดการการอุดมศึกษา 4) เทคโนโลยีการศึกษา 5) อุตสาหกรรมศึกษา 6) การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 7) การวัดผลและวิจัยการศึกษา 😎 การศึกษาตลอดชีวิต และ 9) การศึกษาพิเศษ
💥ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัย (ภาษาไทย) ฉบับ full paper ทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/MpElG หรือสแกน QR code ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-6495000 ต่อ 1-1123
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]