รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในประเทศไทย
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Strategies for the Organization of Learning Resource Centers under the 1999 Education Act in Thailand
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2546
งบประมาณ
    500000
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100391-0-1-บทคัดย่อภาษาไทย.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print