รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Roles of Elementary Schools in Conservation of Environment
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2539
งบประมาณ
    15,000
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษาสาสตร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print