รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
     Reforming of the Learning Processes in School Mathematics with Emphasizing on Mathematical Processes
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    400,000
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102695-0-1-บทคัดย่อ.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print