รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง    ชาตาธิคุณ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์ในระดับมัธยม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The development of instructional systems on internet for Mathayomsuksa
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2545
งบประมาณ
    115000
แหล่งงบประมาณ
    ส.ก.ว.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print