รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์อาพร    ตรีสูน
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    THE EFFECT OF LEARNING PACKAGE WITH VISUAL STRATEGY ON AUTISTICS SOCIAL SKILL
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    10/2550
งบประมาณ
    -
แหล่งงบประมาณ
    -
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 111456-0-1-05_ch3.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print