รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การใช้เวลาในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Utilization of time for the Performance of duties by the Nursing Staff
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2520
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100542-1-1-การใช้เวลาในการปฏิบัติงานของอ

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print