รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A STUDY OF THE MODEL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AT THE MONASTERY INSTITUTE IN THE NORTHEAST : A CASE STUDY MAHACHULALONGKORN RAJWITTAYALAI
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2534
งบประมาณ
    210000
แหล่งงบประมาณ
     สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100752-1-1-ข้อมูลวิจัยและวิชาการ(ส่ง ส.ค

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print