รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้วิธีเรื่องราวทางสังคมกับนักเรียนออทิสติกในการรับรู้ด้านอารมณ์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Effect of Social Stories Method Utilization For Autistic Student In Emotional Perception
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2549
งบประมาณ
    15,000 บาท
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณแผ่นดิน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 108926-1-1-research 1-5.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print