รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effects of Participatory Leaning Model on Sophomore Agriculture Students' Satisfaction from Attending the Introduction to Psychology Class
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    4/2548
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100679-2-1-รวมเล่ม.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print