รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สุมาลี ชัยเจริญ (2547). ผลของการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ วิชา 212 501 เทคโนโลยีการสอน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารนวัตกรร
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effect of Using Web-Based Learning with Cooperative Learning in Subject 202 501 Instructional Technology of Graduate Diploma Program in Teaching Professional Students, Faculty of Education, Khon K
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2547
งบประมาณ
    15,000
แหล่งงบประมาณ
    สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102273-3-1-ผลของการใช้สื่อบนเครือข่ายร่ว

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print