รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาหลักสูตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ "โคกภูตากา"เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในเขต อำเภอภูเวียง
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Integrated Curriculm of Natural resources Conservation Using Khok Phu Taka as a learning Resources for Schools in Phu Wieng Areas
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    9/2549
งบประมาณ
    150,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุหนุนการวิจัย มข.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100765-34-1-Phutaka1T.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print