รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำหรับเยาวชน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Environmental education Activities for Installing the Awareness toward Forest Resources Conservation of Youth
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    10/2552
งบประมาณ
    150,000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนทั่วไป มข 2551
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print