รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Study of Suitable Environmental Education Process for Thai Schools Context
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2550
งบประมาณ
    220,000
แหล่งงบประมาณ
    งบอุดหนุนกรมส่งเสริมคุณภาพสวล.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100765-38-1-Suitable1.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print