รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF SOCIAL STUDIES TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION IN KHON KAEN PROVINCE
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2543
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 107834-7-1-Culture.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print